Proces dyplomowania

Inżynieria Systemów Biotechnicznych

 • Zagadnienia na egzamin inżynierski Przedmioty ogólne i kierunkowe

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
  Inżynieria Systemów Biotechnicznych

  Przedmioty ogólne i kierunkowe

  1. Jaki wpływ wywiera węgiel na strukturę i własności stali węglowych?
  2. Omówić pojęcie agroekologia i wyjaśnić co to jest agroekosystem?
  3. Wymienić i omówić rodzaje produkcji roślinnej.
  4. Jakie cechy powinny posiadać stopy odlewnicze?
  5. Scharakteryzować sposoby ochrony roślin.
  6. Omówić zadania sprzęgieł w napędach
  7. Omówić parametry charakteryzujące pracę przekładni mechanicznych.
  8. Omówić rodzaje i parametry charakteryzujące pompy wyporowe.
  9. Scharakteryzować obieg otwarty i zamknięty w układach hydraulicznych.
  10. Na czym polega działalność innowacyjna, wyjaśnić pojęcie innowacyjności procesowej i produktowej.
  11. Na czy polegają zasady prawidłowego formowania celu projektu zgodnie z regułą SMART?
  12. Omówić rozwiązania techniczne ograniczające ugniatanie podłoża w transporcie polowym.
  13. Co nazywamy ryzykiem projektowym, omówić sposoby reakcji na ryzyka, podać przykłady.
  14. Opisać zasadę uwalniania od więzów i podać przykłady rodzajów więzów.
  15. Omówić prawa tarcia.
  16. Scharakteryzować materiały polimerowe – składniki, właściwości i zastosowania.
  17. Sformułować zasadę pędu i zasadę zachowania pędu oraz podać przykład zastosowania.
  18. Podać stosowane w wytrzymałości materiałów założenia upraszczające dotyczące kształtu elementów.
  19. Podać przykład zastosowania twierdzenia Steinera i podstawowy wniosek z niego wynikający.
  20. Podać przykład obciążeń, dla których występują naprężenia normalne i takich, dla których występują naprężenia styczne.
  21. Podać stosowane w wytrzymałości materiałów założenia upraszczające dotyczące materiału.
  22. Wyjaśnić rolę stron kodowych i mapowania znaków w systemach informatycznych.
  23. Scharakteryzować wymienniki ciepła.
  24. Zdefiniować pojęcie popytu i podaży oraz scharakteryzować ich determinanty.
  25. Z czego wynikają zmiany nachylenia linii ograniczenia budżetowego, podać uzasadnienie.
  26. Wymienić cechy alternatywnych czterech struktur rynkowych, podać przykłady rynków.
  27. Scharakteryzować podstawowe człony dynamiczne wykorzystywane w automatyce.
  28. Wyjaśnić różnice pomiędzy strategiami logistycznymi: klasyczną, planowania potrzeb materiałowych lub zasobów produkcyjnych.
  29. Na czym polega identyfikacja cieplnego obiektu regulacji metodą skokową?
  30. Omówić różnice między dwu-, trzy-, i cztero-przewodowymi rezystancyjnymi czujnikami temperatury.
  31. Omówić budowę i przeznaczenie leśnych ciągników do zrywki sortymentów długich.
  32. Omówić główne zespoły harwestera leśnego.
  33. Omówić funkcje zespołów roboczych w opryskiwaczu samojezdnym.
  34. Omówić maszyny i urządzenia przeznaczone do rozdzielania układów niejednorodnych.
  35. Omówić proces technologiczny zachodzący w kombajnie zbożowym.
  36. Omówić podstawowe etapy projektowania.
  37. Scharakteryzować podnośniki śrubowe.
  38. Omówić korekcję zazębienia.
  39. Scharakteryzować koła zębate walcowe o zębach śrubowych.
  40. Scharakteryzować infrastrukturę logistyki, z uwypukleniem podziału wynikającego z dążenia do minimalizacji kosztów.
  41. Wymienić i omówić systemy oczyszczania  spalin stosowane w silnikach spalinowych
  42. Omówić działanie silnika pracującego w cyklu Atkinsona.
  43. Jaki jest cel stosowania układów doładowania w silnikach spalinowych, podać przykłady takich rozwiązań.
  44. Podać przesłanki podziału procesu technologicznego ze względu na stopnie obróbki oraz odpowiadające im klasy dokładności i chropowatości.
  45. Omówić prasy do wytłaczania oleju z nasion oleistych.
  46. Wyjaśnić co to jest spoina oraz omówić budowę złącza spawanego.
  47. Omówić wpływ ciepła skrawania na element obrabiany oraz dobór parametrów skrawania.
  48. Scharakteryzować odlewnictwo oraz zakres stosowania wyrobów odlewanych.
  49. Jakie są zalety sieci ISO-BUS w pojazdach rolniczych?
  50. Na czym polega zasada pracy przekładni typu VARIO?
  51. Na czym polega zasada pracy układu load sensing?
  52. Scharakteryzować opakowania jako składnik procesu logistycznego.
  53. Jakie elementy pozwalają na zmianą przełożenia w skrzyni przekładniowej Power Shift?
  54. Scharakteryzować fazy rozwojowe drzewostanu.
  55. Wyjaśnić pojęcie – rębnia i scharakteryzować rodzaje rębni.
  56. Omówić rodzaje zużycia części maszyn i warunki w jakich się pojawiają.
  57. Scharakteryzować systemy pozyskiwania drewna.
  58. Przedstawić powiązania między produkcją zwierzęcą i roślinną.
  59. Wymienić i scharakteryzować systemy utrzymania bydła mlecznego.
  60. Omówić klasyfikację pasz i podać krótką ich charakterystykę.
  61. Podać podział systemów udojowych wraz z krótką ich charakterystyką.
  62. Jakie są ograniczenia w projektowaniu maszyn ze względu na wytrzymałość konstrukcji?
  63. Omówić charakterystykę i klasyfikację połączeń kształtowych.
  64. Scharakteryzować dopuszczalne parametry techniczne i eksploatacyjne kołowych pojazdów drogowych.
  65. Wymienić rodzaje łączników gwintowych i zasady ich stosowania.
  66. Wyjaśnić różnice pomiędzy łożyskami tocznymi a ślizgowymi.
  67. Omówić metody defektoskopii i czynniki decydujące o doborze metody.
  68. Objaśnić zasady rzutowania prostokątnego europejskiego.
  69. Porównać zasady wykonania rysunku detalicznego i złożeniowego.
  70. Co to są techniki CAD i jakie jest ich zastosowanie.
  71. Podać metodykę definiowania punktu w przestrzeni za pomocą współrzędnych: prostokątnych, walcowych i sferycznych.
  72. Podać różnice między czynnościami podstawowymi, specjalistycznymi i uzupełniającymi w technologiach produkcji rolniczej
  73. Scharakteryzować kategorie wydajności sprzętu użytkowanego w technologiach produkcji rolniczej
  74. Co to jest spójność pomiarowa i co świadczy o tym, że została ona zachowana?
  75. Scharakteryzować poza słuchowe działalnie hałasu na człowieka  w zależności od jego natężenia
  76. Omówić schematy konstrukcyjne typowych samochodów do wywozu drewna okrągłego.
  77. Omówić rodzaje profilaktyki zmniejszające oddziaływanie hałasu na człowieka.
  78. Omówić rodzaje przeglądów technicznych.
  79. Omówić zasady rozmieszczenia elementów manipulacyjnych, sterowniczych oraz informacyjnych.
  80. Omówić pierwszą i drugą zasadę termodynamiki.
  81. Omówić gaz doskonały i jego przemiany.
  82. Omówić rodzaje przepływów płynów i sposoby ich opisu.
  83. Podać jak wpływa wartość poślizgu kół napędowych na siłę uciągu pojazdu?
  84. Omówić zalety i wady układów kroczących w porównaniu do systemu kołowego.
  85. Omówić rodzaje elektrycznych źródeł światła i ich parametry katalogowe.
  86. Scharakteryzować transformatory energetyczne, gdzie i w jakim celu są stosowane?
  87. Omówić rodzaje mocy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego.
  88. Przedstawić charakterystykę transportu rolniczego.
  89. Omówić sposoby weryfikacji mechanicznych części maszyn .
  90. Omówić zabezpieczenia elektryczne przed zwarciem i przeciążeniem.
  91. Omówić koncepcję wyznaczania niepewności pomiaru.
  92. Scharakteryzować czujniki do pomiaru temperatury i ich zakresy stosowania.
 • Zagadnienia na egzamin inżynierski Specjalność: systemy techniczne i informatyczne

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
  Inżynieria Systemów Biotechnicznych

  Specjalność: systemy techniczne i informatyczne

  1. Scharakteryzować pojęcie model matematyczny.
  2. Wymienić rodzaje modułów wykorzystywanych w sterownikach PLC
  3. Podać różnice pomiędzy wydajnością teoretyczną a praktyczną agregatu maszynowego.
  4. Jakie czynniki (wielkości) należy uwzględnić podczas obliczania niezbędnej liczby maszyn potrzebnych do wykonania zabiegu w określonym terminie agrotechnicznym?
  5. Jakie czynniki (wielkości) należy uwzględnić podczas obliczania liczby środków transportowych niezbędnych do obsługi maszyn głównych?
  6. Podać definicję procesu technologicznego i omówić jego strukturę.
  7. Co nazywamy dokumentacją technologiczną i jakie główne dokumenty ona zawiera?
  8. Techniczna norma czasu – co to jest i jak się ją oblicza?
  9. Podać i omówić właściwości mechaniczne nasion.
  10. Podać i omówić cechy gospodarcze dla owoców ziarnkowych.
  11. Podać wymagania, tolerancje i cechy dyskwalifikacyjne dla warzyw korzeniowych.
  12. Scharakteryzować pojęcie symulacja komputerowa.
  13. Omówić parametry i mierniki charakteryzujące proces transportowy.
  14. Scharakteryzować pojęcie miara dopasowania modelu matematycznego do danych eksperymentalnych.
  15. Podać definicję systemu oraz klasyfikację systemów.
  16. Wymienić metody optymalizacji liniowej i nieliniowej.
  17. Omówić pojęcie i cechy relacji w relacyjnych bazach danych.
  18. Omówić sposoby weryfikacji modeli neuronowych.
  19. Jakie zadania realizuje sterownik PLC?
  20. Jakimi językami programuje się sterowniki PLC?
 • Zagadnienia na egzamin inżynierski Specjalność: eksploatacja maszyn i pojazdów

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
  Inżynieria Systemów Biotechnicznych

  Specjalność: eksploatacja maszyn i pojazdów

  1. Scharakteryzować promieniowanie mikrofalowe. Omówić zastosowanie w przemyśle spożywczym.
  2. Wymienić rodzaje obróbki drewna cięciem, czym się różnią?
  3. Na czym polega frezowanie drewna? Podać różnice pomiędzy frezarkami dolo- i górno-wrzecionowymi.
  4. Na czym polega wiercenie w drewnie? Podać różnicę pomiędzy wierceniem wzdłuż i w poprzek włókien drewna.
  5. Na przykładzie glebogryzarki omówić parametry pracy aktywnych maszyn uprawowych.
  6. Omówić budowę i regulacje zespołu żniwnego.
  7. Omówić budowę głowicy harwesterowej stosowanej podczas pozyskiwania drewna.
  8. Omówić zasady doboru hal udojowych i ich wyposażenia.
  9. Scharakteryzować czynniki wpływające na wielkość oporów cięcia w sieczkarniach.
  10. Omówić zasady doboru parametrów przenośników do usuwania odchodów
  11. Przedstawić metodę wyznaczenia przyśpieszeń punktu mechanizmu z wykorzystaniem planu biegunowego.
  12. Omówić maszyny i aparaturę do zamrażania żywności.
  13. Przedstawić zasady stosowania analizy statycznej i kinetostatycznej w wyznaczaniu sił w mechanizmach.
  14. Omówić zasadę działania wirówek, typowe rozwiązania konstrukcyjne i zastosowanie.
  15. Scharakteryzować rodzaje układów jezdnych maszyn.
  16. Omówić parametry żurawi hydraulicznych.
  17. Scharakteryzować  przetworniki pomiaru plonu
  18. Omówić stosowanie sprężonego powietrza jako czynnika roboczego w układach pneumatycznych
  19. Omówić zasady doboru siłownika w układzie hydraulicznym
  20. Omówić rodzaje i funkcje zaworów ciśnieniowych w układach hydraulicznych.

Technologie Energii Odnawialnej

 • Zagadnienia na egzamin inżynierski Przedmioty ogólne i kierunkowe

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
  TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNY
  DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW

  1. Co to jest SPBT?
  2. Co określa audyt energetyczny budynku?
  3. Na czym polega ochrona cieplna budynku?
  4. Czym są mostki termiczne i jakie są ich rodzaje?
  5. Współczynnik przewodzenia ciepła.
  6. W jakim celu wykonuje się izolacje termiczne elementów budynków.
  7. Jaki jest cel stosowania izolacji przeciwwilgociowych w budynkach?
  8. Podaj podstawowe elementy schodów i zasadę projektowania pod względem użytkowym?
  9. Wymień stropy stosowane w budownictwie?
  10. Ergonomia koncepcyjna a ergonomia korekcyjna – różnice w podejściu do problemu.
  11. Zasada miar ograniczających i jej zastosowanie w projektowaniu stanowisk pracy
  12. Wymień 5 zasad obowiązujących przy rozmieszczeniu, grupowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących
  13. Jak powinny być formułowane cele przez organizację?
  14. Proszę dokonać porównania struktury smukłej i płaskiej (w strukturach organizacyjnych wyróżnionych według kryterium rozpiętości kierowania).
  15. Co jest istotą rozwoju organizacyjnego?
  16. Co jest przedmiotem rachunku kosztów?
  17. Rozpatrując rachunek kosztów, jako podstawowe źródło informacji o kosztach tworzonych na potrzeby zarządzania można, oprócz ogólnej funkcji informacyjnej, wskazać inne funkcje szczegółowe. Proszę wymienić te funkcje.
  18. Jakie zadania szczegółowe powinien spełniać – z punktu widzenia zarządzania jednostką – rachunek kosztów?
  19. Wyjaśnij ogólnie zakres działania mechaniki gruntów oraz geotechniki. Jak zależą od siebie te dziedziny?
  20. Co rozumiesz pod pojęciem grunty słabe? Podaj przykłady takich gruntów.
  21. Jakie dane o podłożu gruntowym są potrzebne do zaprojektowania fundamentu budowli?
  22. Omówić znaczenie promieniowania słonecznego i wiatru –  w pozyskiwaniu tzw. energii odnawialnej (scharakteryzować możliwości wykorzystania tych elementów meteorologicznych w pozyskaniu energii odnawialnej w Polsce).
  23. Co nazywamy adwekcją, konwekcją i turbulencją; przedstawić ich krótką charakterystykę.
  24. Podać i objaśnić równanie bilansu promieniowania.
  25. W jaki sposób powstaje opad atmosferyczny w chmurach o budowie jednorodnej (zbudowanych z kropel wody) i mieszanej (kropel wody i kryształków lodu).
  26. Na czym polega zjawisko efektu cieplarnianego?
  27. Proszę wymienić grupy materiałów inżynierskich. Jakie kryteria determinują przynależność materiału do danej grupy?
  28. Proszę scharakteryzować siluminy.
  29. Proszę opisać charakterystyczne właściwości materiałów ceramicznych.
  30. Materiały polimerowe – składniki, właściwości i zastosowania.
  31. Opisać zasadę działania wentylacji grawitacyjnej.
  32. Podać źródła zysków w pomieszczeniach będące podstawą do obliczeń klimatyzacji.
  33. Podać podstawy doboru wielkości źródła ciepła.
  34. Wymień i opisz rodzaje obserwacji pomiarów stanów wody
  35. Podaj warunki, jakie powinna spełniać lokalizacja posterunków wodowskazowych
  36. Czym jest prognoza hydrologiczna, wymień i opisz metody prognozowania
  37. Wyjaśnij pojęcie krzywej konsumcyjnej, powiedz jak powstaje oraz jakie jest jej zastosowanie
  38. Wymień i krótko opisz sposoby pomiarów prędkości przepływu wody
  39. Podaj definicje zintegrowanej gospodarki wodnej.
  40. Wymień i krótko opisz funkcje zbiornika retencyjnego.
  41. Wymień grupy substancji szczególnie niebezpieczne dla wód naturalnych.
  42. Wymień przepływy charakterystyczne wykorzystywane w obliczeniach budowli wodnych.
  43. Wymień podstawowe parametry niezbędne do ustalenia zasobów energetycznych cieków.
  44. Wymień podstawowe kryteria podziału elektrowni wodnych.
  45. Przyczyna szczelinowatości masywów skalnych.
  46. Główne typy genetyczne osadów lodowcowych i formy rzeźby, które budują.
  47. Klasyfikacja wód podziemnych.
  48. Proszę omówić rodzaje zmienności wiatru w czasie.
  49. Proszę omówić znaczenie rozkładu Weibulla w Energetyce wiatrowej.
  50. Proszę omówić podstawowe parametry turbiny wiatrowej.
  51. Omówić zastosowanie efektu przeciągnięcia w konstrukcji turbin wiatrowych.
  52. Omówić znaczenie prawa Betza’a w energetyce wiatrowej.
  53. Co to jest stała słoneczna i jaka jest jej wartość?
  54. Wyjaśnij pojęcie emisyjności powłoki absorbera i ile ona wynosi dla czarnej farby?
  55. W jaki sposób parametry eksploatacyjne wpływają na wydajność słonecznej instalacji grzewczej?
  56. Wymień głównych światowych eksporterów węgla kamiennego
  57. Źródła zaopatrzenia Polski w gaz ziemny i LPG.
  58. Przyczyny budowy akumulatorów ciepła w elektrociepłowniach.
  59. Struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.
  60. Przyczyny energetycznej eksploatacji wód geotermalnych w obiegu zamkniętym.
  61.  Wady i zalety powietrza atmosferycznego, jako źródła energii dla pomp ciepła.
  62. Funkcje wymienników ciepła absorpcyjnej pompy ciepła.
  63. Wady i zalety ciepłownictwa geotermalnego.
  64. Omówić problemy eksploatacyjne turbin wiatrowych.
  65. Na czym polega repowering, omówić zagadnienie w Europie Zachodniej i Polsce.
  66. Omówić metody detekcji uszkodzeń w energetyce wiatrowej.
  67. Omówić wpływ oblodzenia i metody zapobiegania jemu w energetyce wiatrowej.
  68. Wymienić składniki smarów plastycznych i określić ich rolę.
  69. Co jest główną przyczyną korozji elektrochemicznej?
  70. Omówić mechanizm mycia części maszyn roztworami alkalicznymi.
  71. Główne zasady gospodarki odpadami w UE
  72. Recykling – definicja i rodzaje
  73. Warunki bezpiecznego spalania odpadów
  74. Co to jest i jakie są funkcje systemu zarządzania bazą danych?
  75. Co to są transakcje w bazach danych?
  76. Wymień i omów typy danych, które mogą być przechowywane w bazie danych SQL.
  77. Wymień i omów czynniki, które należy uwzględnić przy doborze roślin na cele energetyczne.
  78. Wymień i omów metody termicznej konwersji biomasy.
  79. Omów znaczenie kogeneracji w produkcji energii.
  80. Wymień i omów metody przetwarzania biomasy stałej z roślin uprawianych na cele energetyczne na paliwo.
 • Zagadnienia na egzamin inżynierski SPECJALNOŚĆ: NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
  TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNY
  DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII

  1. Struktura krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

  2. Elektroenergetyczne sieci przesyłowe.

  3. Typowe układy zasilania energią elektryczną odbiorców wiejskich.

  4. Zabezpieczenie niezawodności zasilania. Podaj przykłady odbiorców wrażliwych.

  5. Zwarcia w instalacjach elektrycznych. Ochrona przed zwarciami i przeciążeniem.

  6. Ochrona przepięciowa.

  7. Zmienność obciążeń elektroenergetycznych (sezonowa i dobowa) i prognozowanie zapotrzebowania.

  8. Dobór przewodów w instalacji elektrycznej.

  9. Zabezpieczenia elektrycznych instalacji odbiorczych.

  10. Kompatybilność elektromagnetyczna.

  11. Omów rodzaje kolektorów promieniowania słonecznego stosowane w budynkach i obszary ich zastosowań

  12. Omów budowę i sposób działania płaskiego cieczowego kolektora promieniowania słonecznego

  13. Omów budowę i sposób działania próżniowego kolektora promieniowania słonecznego

  14. Omów charakterystykę energetyczną kolektora promieniowania słonecznego

  15. Omów rodzaje słonecznych instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

  16. Wymień podstawowe elementy, i omów ich funkcje, słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

  17. Omów zasady planowania i metody określania zysków energetycznych słonecznych systemów grzewczych

  18. Omów zasadę sterowania w instalacji słonecznej pośredniej a) z wymiennikiem ciepła wewnątrz zbiornika akumulacyjnego, b) z zewnętrznym wymiennikiem ciepłą

  19. Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę, przy łączeniu baterii kolektorów między sobą oraz przy przyłączeniu ich do zespołu pompa-wymiennik ciepła?

  20. Przedstaw przykładowe wskaźniki oceny ekonomicznej inwestycji. Jakie są uwarunkowania uzyskania ich najbardziej korzystnych wartości w przypadku słonecznej instalacji grzewczej?

  21. Omówić budowę i zasadę działania generatora synchronicznego.

  22. Omówić budowę i zasadę działania generatora asynchronicznego.

  23. Turbogenerator i hydrogenerator – różnice w budowie i działaniu.

  24. Automatyka zabezpieczeniowa generatora synchronicznego.

  25. Praca generatora w sieci wydzielonej.

  26. Rodzaje układów wzbudzenia.

  27. Synchronizacja generatora z siecią.

  28. Generacja mocy biernej.

  29. Turbiny parowe.

  30. Turbiny w elektrowniach wodnych.

  31. Jak działa ogniwo fotowoltaiczne.

  32. Wymienić i scharakteryzować najczęściej spotykane typy ogniw fotowoltaicznych.

  33. Współpraca systemu fotowoltaicznego z ogólnodostępną siecią energetyczną.

  34. Współpraca systemu fotowoltaicznego z systemem grzewczym.

  35. Wyznaczanie mocy maksymalnej układu fotowoltaicznego.

  36. Czynniki wpływające na opłacalność instalacji fotowoltaicznej.

  37. Recykling ogniw fotowoltaicznych.

  38. Charakterystyka promieniowania słonecznego.

  39. Metody pomiaru promieniowania słonecznego.

  40. Nieoparte na zjawisku fotowoltaicznym metody wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujące promieniowanie słoneczne.

  41. Co oznacza termin zwarcie skrośne?

  42. Na czym polega modulacja PWM?

  43. Co to jest falownik?

  44. Czym się różni falownik napięcia od falownika prądu?

  45. Co to jest prostownik?

  46. W jakim celu stosuje się prostowniki trój – i wielofazowe?

  47. Co to jest tranzystor IGBT?

  48. Co to jest dioda prostownicza?

  49. Czym różni się tyrystor zwykły SCR od tyrystora GTO?

  50. Jakie znaczenie ma kąt alfa w sterowniku prądu przemiennego?

 • Zagadnienia na egzamin inżynierski SPECJALNOŚĆ: PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
  TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ – STACJONARNY
  DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI PRODUKCJA I ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY

  1. Wskaźnik wykorzystania biopaliw transportowych obecnie i w 2020 r.
  2. Wpływ estrów na prace silnika zs.
  3. Przyczyny małego wykorzystania przydomowych  wytworni biodiesla.
  4. Dlaczego czyste estry nie nadają się do wykorzystania w starych silnikach ZS?
  5. Przyczyny zainteresowania LPG, CNG, gazem ziemnym czy biogazem w transporcie.
  6. Pakiet Klimatyczno-energetyczny.
  7. Podstawowe problemy wykorzystania biopaliw transportowych.
  8. Generacje biopaliw transportowych
  9. Rodzaje biokomponentów stosowanych w Polsce.
  10. Definicja biopaliwa
  11. Omówić definicję agrofizyki?
  12. Jaka jest rola gleby w środowisku?
  13. Jaka jest rola rośliny w środowisku?
  14. Omówić właściwości mechaniczne surowców biologicznych i ich wpływ na proces przetwarzania tych surowców?
  15. Omówić rolę mikroskopów w poznawaniu środowiska biologicznego?
  16. W jaki sposób dla składowych elementów rośliny, dokonać pomiaru masy, podstawowych wymiarów, temperatury, wytrzymałości na ściskanie?
  17. Wyjaśnić dlaczego silniki pracujące w obiegu Diesla spalają z reguły mniej paliwa niż silniki pracujące w obiegu Otto.
  18. Co to jest elastyczność silnika spalinowego jaki wskaźnik opisuje elastyczność silnika?
  19. Proszę wyjaśnić oznaczenie DOHC występujące w silniach spalinowych.
  20. Jaka jest zależność pomiędzy stopniem sprężania silnika i jego sprawnością.
  21. Jaka jest wada stosowania przekładni hydrokinetycznych w układach napędowych pojazdów.
  22. Jaki jest cel stosowania w silniach Diesla układu EGR?
  23. Proszę wyjaśnić pojęcie „Load-Sensing System” stosowane w układach hydraulicznych.
  24. Na czym polega działanie dwuobwodowego pneumatycznego układu hamowania przyczepy.
  25. Co oznacza skrót EHR stosowany w obwodzie sterowania trójpunktowym układem zawieszenia narzędzia ciągnika rolniczego.
  26. Zasady stosowania nawozów azotowych z grupy amonowych i saletrzanych.
  27. Zasady stosowania i przemiany nawozów fosforowych w glebie.
  28. Podaj zasadę odkwaszania gleb wapnem tlenkowym i węglanowym.
  29. Zasady stosowania nawozów potasowych w zależności od ich formy chemicznej.
  30. Omów mechanizmy powstawania ładunku ujemnego w kompleksie sorpcyjnym.
  31. Zasady przechowywania obornika.
  32. Zasady ustalania dawek nawozów mineralnych azotowych i fosforowych.
  33. Rodzaje, budowa i regulacja pługów stosowanych w produkcji roślinnej
  34. Scharakteryzować podstawowe narzędzia i maszyny do upraw podłużnych
  35. Wymienić i krótko scharakteryzować maszyny do przygotowania powierzchni przed założeniem uprawy na powierzchniach odnawianych
  36. Podział, budowa i regulacje maszyn do nawożenia
  37.  Budowa i regulacje siewników uniwersalnych do nasion
  38. Scharakteryzować maszyny do zbioru siana i zielonek
  39. Omówić przepływ masy w kombajnie zbożowym
  40.  Omówić elementy konstrukcyjne pilarki zwiększające bezpieczeństwo pracy operatora
  41. Klasyfikacja, przeznaczenie i wyposażenie leśnych ciągników zrywkowych
  42. Przystosowanie ciągnika rolniczego do prac przy pozyskaniu i zrywce
  43. Podaj przykłady procesów produkcyjnych, procesów technologicznych i zabiegów stosowanych w uprawie roślin energetycznych. Wyjaśnij różnice między tymi pojęciami.
  44. Wymień i omów czynniki, które należy uwzględnić planując technologię uprawy roślin energetycznych.
  45. Wymień i omów czynniki, które wpływają na opory robocze maszyn.
  46. Wymień i omów składniki mocy efektywnej ciągnika w agregacie maszynowym.
  47. Wymień i omów czynniki, które wpływają na straty mocy silnika ciągnika pracującego w agregacie maszynowym.
  48. Wymień i omów wskaźniki stosowane do oceny pracy agregatu maszynowego.
  49. Wymień i omów składniki bilansu czasu pracy agregatu.
  50. Wymień i omów wskaźniki charakteryzujące pracę agregatu na podstawie bilansu czasu pracy.
 • Zagadnienia na egzamin magisterski

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
  TECHNOLOGIE ENERGII ODNAWIALNEJ
  DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 60 pytań
  obowiązują od roku akademickiego 2014/2015

  1. Omówić podstawowe składowe systemów energetycznych (elektroenergetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego) i ich funkcje.
  2. Omówić przesył, rozdział, przetwarzanie, dystrybucję i magazynowanie energii elektrycznej.
  3. Omówić przesył, przetwarzanie, dystrybucję i magazynowanie gazu.
  4. Czym charakteryzuje się zasilanie elektroenergetyczne obszarów wiejskich?
  5. Omówić źródła przepięć w sieciach elektroenergetycznych i metody ich eliminacji.
  6. Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna i jakie rodzaje sprzężeń można wyróżnić?
  7. Jak można podnieść niezawodność zasilania w energię elektryczną?
  8. Omówić zasadę działania i zależność sprawności od obciążenia dla pieca kondensacyjnego i konwencjonalnego.
  9. Scharakteryzować wpływ centralizacji zarządzania procesem produkcyjnym na sprawność logistyczną.
  10. Scharakteryzować logistyczne funkcje opakowań.
  11. Porównać klasyczną strategię logistyczną z planowaniem potrzeb materiałowych.
  12. Scharakteryzować koncepcje logistyczne zapewnienia niezawodności i terminowości dostaw.
  13. Wyjaśnić zastosowanie pojęć sprawności operacyjnej i strategicznej do oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
  14. Scharakteryzować infrastrukturę logistyki z uwypukleniem podziału wynikającego z dążenia do minimalizacji kosztów.
  15. Podać charakterystykę metod prognozowania przyczynowo-skutkowego.
  16. Jak należy modelować losowe zakłócenia w prognozowanym procesie.
  17. W prognozowaniu jakich zagadnień stosuje się szeregi czasowe.
  18. Scharakteryzować analizę regresji i jej przydatność do prognozowania zjawisk.
  19. Podaj cechy charakterystyczne regresji logistycznej i przykłady procesów do modelowania których może być stosowana.
  20. Co wpływa na wartość błędu prognozy.
  21. Jakie są technologie konwersji biomasy na paliwa stałe, ciekłe i gazowe?
  22. Techniki i technologie spalania biomasy w rozproszonych i systemowych jednostkach wytwórczych.
  23. Przetwarzanie biomasy w procesach termochemicznych.
  24. Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania biomasy na cele energetyczne.
  25. Tendencje rozwojowe energetycznego wykorzystania biomasy.
  26. Problematyka zrównoważonego rozwoju w planowaniu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  27. Proszę omówić podstawy prawne działania jednostek samorządu terytorialnego.
  28. Proszę omówić zakres planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  29. Proszę przedstawić główne obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do sporządzania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  30. Proszę przedstawić sposób oceny lokalnych zasobów energetycznych.
  31. Zagadnienia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jako aspekt planowania energetycznego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
  32. Proszę przedstawić rolę odnawialnych źródeł energii w planowaniu energetycznym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.
  33. Przedstaw ideę Systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).
  34. Jakie przedsięwzięcia wymagają procesu OOŚ?
  35. Na jakim etapie procesu inwestycyjnego wykonywana jest Ocena Oddziaływania na Środowisko przedsięwzięcia?
  36. Na czym polega analiza oddziaływań przedsięwzięcia w procesie OOŚ?
  37. Omów zagrożenia środowiskowe projektów farm wiatrowych.
  38. Omów różnice między mitygacją a kompensacją przyrodniczą, podaj przykłady.
  39. Co nazywamy harmonicznymi i jaki jest ich związek z jakością energii?
  40. Jakie jest znaczenie migotania światła?
  41. W jaki sposób asymetria napięcia wpływa na pracę urządzeń elektrycznych?
  42. Co to są zapady napięcia?
  43. Co oznacza termin jakość energii?
  44. Jakie niebezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych niosą ze sobą przepięcia?
  45. Omówić możliwość pracy słonecznej instalacji grzewczej w hybrydowym systemie zasilania.
  46. Omówić możliwość pracy pompy ciepła w hybrydowym systemie zasilania.
  47. Omówić możliwość współpracy modułu fotowoltaicznego i turbiny wiatrowej w hybrydowym systemie zasilania.
  48. Omówić wady i zalety sieci Smart Grid.
  49. Omówić możliwości techniczne zbudowania hybrydowego systemu zasilania w gospodarstwie rolniczym.
  50. Porównać projekt i organizację z punktu widzenia zarządzania.
  51. Jak napisać uzasadnienie potrzeby realizacji by poprawnie zdefiniować projekt?
  52. Model graficzny definiowania projektu.
  53. Obszary wiedzy z zarządzania projektem wg metodyki podanej w PMBOK.
  54. Planowanie w zarządzaniu projektem a przygotowanie planu realizacji projektu.
  55. Tworzenie i opisanie produktów projektu.
  56. Ryzyko w zarządzaniu projektem.
  57. Metody wyznaczania niepewności standardowych typu A
  58. Metody wyznaczania niepewności standardowych typu B
  59. Relacyjne bazy danych: podstawowe właściwości, klucze, dziedzina, typy danych, relacje .
  60. Proces normalizacji relacyjnych baz danych: charakterystyka procesu, cel normalizacji, etapy procesu normalizacji, postacie normalne.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Zagadnienia na egzamin inżynierski Przedmioty ogólne i kierunkowe

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE i NIESTACJONARNE (nowy)
  DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW – 80 pytań

  1. Amortyzacja środków trwałych.

  2. Bilans przedsiębiorstwa.

  3. Burza mózgów jako metoda rozwiązywania jakościowych problemów.

  4. Cele i metody badania pracy.

  5. Co oznacza pojęcie równoważenia linii potokowej ? Co to znaczy linia dobrze zrównoważona ?

  6. Co rozumiesz pod pojęciem różnorodność produkcji? Pod jakimi warunkami różnorodność produkcji jest korzystna?

  7. Co to jest (czego dotyczy) typoszereg standardów IEEE 802.,podać przykłady.

  8. Czego dotyczy model ISO/OSI, wymienić poszczególne składniki.

  9. Czym wyraża się analityczna funkcja rachunku kosztów.

  10. Istota i pojęcie rachunku kalkulacyjnego kosztów.

  11. Jak obliczamy wartość firmy?

  12. Jakie – informacje generowane są przez rachunek kosztów?

  13. Jakie składniki kosztów należy uwzględnić planując politykę zaopatrzenia w przedsiębiorstwie ?

  14. Kierunki przetwarzania nasion oleistych.

  15. Kryteria oceny konstrukcji.

  16. Krzywe i powierzchnie Bezjera oraz ich zastosowanie w modelowaniu 3D.

  17. Metody przedstawiania trójwymiarowej postaci przedmiotów na płaszczyźnie rysunku.

  18. Modele 3D i sposoby ich tworzenia.

  19. Na co zorientowany jest nowoczesny rachunek kosztów

  20. Na czym polega analiza kosztów?

  21. Na czym polega regulacja dwupołożeniowa. Przykłady obiektów gdzie występuje regulacja dwupołożeniowa. Rodzaje regulatorów dwupołożeniowych.

  22. Narysować odpowiedź skokową obiektu inercyjnego wyższego rzędu i pokazać sposób wyznaczania stałych czasowych

  23. Od czego zależy struktura stali? Podaj przykłady.

  24. Omów grupy materiałów inżynierskich. Jakie kryteria determinują przynależność materiału do danej grupy?

  25. Omów kryterium doboru nastaw regulatora metodą Ziglera – Nicholsa oraz kryteria oceny jakości regulacji.

  26. Omów strukturę i właściwości polimerów.

  27. Omów zasady wymiarowania przedmiotów.

  28. Omówić znaczenia leśnictwa oraz cele i skalę produkcji leśnej w Polsce.

  29. Omówić cztery elementy (fazy) procesu kierowania.

  30. Opisz właściwości i zastosowania głównych grup stopów aluminium.

  31. Opisz właściwości i zastosowania głównych grup stopów miedzi.

  32. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów na rysunkach.

  33. Podać pełną nazwę terminu CPU, metody podziału, główni producenci.

  34. Podaj i krótko omów podstawowe warunki prawidłowego rozmieszczenia obiektów na hali produkcyjnej.

  35. Podstawowe cechy i parametry maszyn.

  36. Podstawowe funkcje finansów.

  37. Procesy zagęszczania roztworów w przemyśle rolno-spożywczym.

  38. Proszę narysować i zdefiniować krzywą wannową. Proszę zinterpretować przebieg krzywej wannowej z punktu widzenia występowania awarii urządzenia.

  39. Proszę omówić zasady organizacji i funkcjonowania linii potokowej.

  40. Proszę omówić znaczenie i zadania logistyki w różnych fazach przepływu materiału.

  41. Proszę podać i omówić definicję logistyki sformułowaną przez amerykańskie Towarzystwo Zarządzania Logistycznego (CLM).

  42. Proszę podać kryteria wyboru wyposażenia produkcyjnego.

  43. Proszę podać przykład działalności gospodarczej w przypadku, której o wyborze miejsca jej prowadzenia decyduje:

  i. bliskość rynku zbytu,

  ii. bliskość źródeł surowców.

  44. Proszę podać przykłady wydatków, które wcześniej czy później stanowić będą koszty jednostki gospodarczej.

  45. Proszę wyjaśnić, jakie elementy składają się na infrastrukturę procesów logistycznych.

  46. Proszę wyjaśnić, na czym polega logistyczna obsługa klienta i jakie są jej elementy.

  47. Proszę wymienić i krótko omówić działania składające się na proces zaopatrzenia.

  48. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować systemy przeprowadzania przeglądów profilaktycznych.

  49. Przedstaw działania w analizie FMEA wyrobu.

  50. Przedstaw strukturę majątku przedsiębiorstwa.

  51. Przedstawić cele stawiane wobec procesu produkcyjnego w rolnictwie.

  52. Rodzaje przekrojów i przykłady ich zastosowania.

  53. Rola Edwarda Deminga w podejściu do zarządzania jakością.

  54. Rola rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

  55. Rzuty Monge’a – metody pierwszego i trzeciego kąta.

  56. Scharakteryzować ilościowe, jakościowe i czasowe aspekty wykorzystania środków technicznych w procesach produkcyjnych w rolnictwie.

  57. Scharakteryzować najważniejsze produkty gospodarki leśnej, omówić klasyfikację sortymentów drzewnych.

  58. Scharakteryzować pojęcie „cyklu produkcyjnego” w rolnictwie, wymieniając czynniki decydujące o jego długości.

  59. Scharakteryzować znaczenie siedliska leśnego dla hodowli lasu, wymienić i omówić najważniejsze siedliska nizinne w Polsce.

  60. Struktura budżetu państwa.

  61. Struktura i instytucje sektora finansowego.

  62. System HACCP – jako koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

  63. System plików a personalizacja systemu operacyjnego (omówić systemy lików).

  64. Systematyka procesów i operacji jednostkowych w przemyśle rolno-spożywczym.

  65. Technologie Rapid prototyping

  66. Układy współrzędnych stosowane w systemach CAD.

  67. Uwarunkowania doboru pasowania w aspekcie konstrukcji oraz możliwości technologiczne i ograniczenia ekonomiczne.

  68. Własności i zastosowania podstawowych elementów maszyn.

  69. Wydajność procesu produkcji alkoholu etylowego z surowców zawierających skrobię.

  70. Wyjaśnić pojecie rębni, scharakteryzować główne rodzaje rębni.

  71. Wymienić cechy stanowiące o specyfice procesów produkcyjnych podejmowanych w rolnictwie.

  72. Wymienić elementy składowe typowego procesu produkcyjnego w rolnictwie i je scharakteryzować.

  73. Wymienić i omówić elementy składowe procesu hodowli lasu, scharakteryzować proces odnawiania lasu.

  74. Wymienić znane Ci wymuszenia standardowe, pokazać ich ilustrację graficzną.

  75. Wymień i scharakteryzuj koszty rodzajowe.

  76. Wymień podstawowe człony dynamiczne i narysuj charakterystykę odpowiedzi na wymuszenie skoku jednostkowego dla wybranego członu dynamicznego.

  77. Zadania DNS.

  78. Zalety i wady modelowania 3D.

  79. Znaczenie bilansów materiałowych i energetycznych dla zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego.

  80. Znaczenie Księgi Jakości w tworzeniu systemu jakości w przedsiębiorstwie.

   

 • Zagadnienia na egzamin inżynierski Specjalność: INŻYNIERIA PRODUKCJI

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE I NIESTACJONARNE (NOWY)
  DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI
  INŻYNIERIA PRODUKCJI – 50 pytań

  1. Charakterystyka maszyn do nawożenia mineralnego i organicznego.

  2. Charakterystyka maszyn do uprawy gleby.

  3. Charakterystyka maszyn do zadawania pasz pełnoporcjowych.

  4. Charakterystyka maszyn do zbioru buraków.

  5. Charakterystyka maszyn do zbioru ziemniaków.

  6. Charakterystyka opryskiwaczy polowych.

  7. Charakterystyka suszarek do ziarna.

  8. Charakterystyka systemów pojenia zwierząt

  9. Charakterystyka systemu zarządzania stadem.

  10. Charakterystyka układów chłodniczych w chłodniach.

  11. Charakterystyka urządzeń stosowanych w chowie cieląt.

  12. Elementy teorii pracy nagarniacza w kombajnie zbożowym.

  13. Klasyfikacja, budowa i działanie siewników uniwersalnych.

  14. Maszyny i urządzenia do usuwania odchodów.

  15. Maszyny i urządzenia do żywienia indywidualnego.

  16. Mechanizacja zadawania pasz w kurnikach.

  17. Metody wstępnego schładzania warzyw.

  18. Omówić cykl roboczy pilarza (używającego pilarkę spalinową) w różnych metodach pozyskiwania drewna.

  19. Omówić metody pozyskiwania drewna.

  20. Omówić proces technologiczny odnawiania lasu po zrębach zupełnych.

  21. Omówić sposób oceny efektywności realizacji procesu pozyskiwania drewna.

  22. Omówić sposób określania szerokości i odległości pomiędzy szlakami technologicznymi.

  23. Omówić związek pomiędzy rodzajem rębni a sposobem odnawiania lasu.

  24. Podać różnice między czynnościami podstawowymi, specjalistycznymi i uzupełniającymi wchodzącymi w zakres technologii produkcji rolniczej.

  25. Podać różnice między technicznym wyposażeniem technologii produkcji zbóż i roślin okopowych.

  26. Porównać możliwości wykorzystania harwesterów i forwarderów do pozyskiwania drewna z użytków przedrębnych i rębnych.

  27. Procesy technologiczne w magazynie zbożowym.

  28. Proszę omówić elementy pilarki spalinowej zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy operatora

  29. Proszę przedstawić cechy charakterystyczne ciągników leśnych pozwalające im na poruszanie się wewnątrz drzewostanu

  30. Proszę przedstawić główne różnice w budowie pługów odkładnicowych leśnych i rolniczych

  31. Proszę przedstawić podział maszyn do pozyskiwania drewna

  32. Proszę przedstawić podział pilarek spalinowych

  33. Proszę scharakteryzować aktywne maszyny do uprawy gleby stosowane w leśnictwie

  34. Proszę scharakteryzować główne zespoły pilarki spalinowej

  35. Proszę scharakteryzować leśne ciągniki do zrywki nasiębiernej

  36. Proszę scharakteryzować leśne ciągniki do zrywki półpodwieszanej

  37. Proszę scharakteryzować wielooperacyjne wysokowydajne maszyny do pozyskiwania drewna

  38. Scharakteryzować sposoby przygotowywania gleby w różnych rodzajach odnawiania lasu.

  39. Scharakteryzować straty ilościowe i jakościowe produktów podczas przechowywania.

  40. Scharakteryzować wpływ rodzaju i ilości pozyskiwanych sortymentów na wybór sposobu pozyskiwania drewna.

  41. Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.

  42. Systemy wentylacyjne w przechowalni.

  43. Tendencje rozwojowe w budowie kombajnów zbożowych.

  44. Tendencje rozwojowe w maszynach i urządzeniach do pozyskiwania mleka.

  45. Tendencje rozwojowe w technologiach i technikach zbioru zielonek.

  46. Urządzenia do czyszczenia ziarna zbóż.

  47. Urządzenia techniczne chłodni owoców i warzyw.

  48. Wady i zalety hal udojowych.

  49. Wymagania mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich.

  50. Zestawy uprawowe i uprawowo – siewne.

   

 • Zagadnienia na egzamin inżynierski Specjalność: ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI

  ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – STACJONARNE I NIESTACJONARNE (NOWY)
  DLA STUDENTÓW SPECJALNOŚCI
  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRODUKCJI – 50 pytań

  1. Analiza techniczna i analiza fundamentalna.

  2. Cechy charakterystyczne akcji i obligacji.

  3. Cechy charakterystyczne instrumentów pochodnych.

  4. Cechy techniczno-użytkowe maszyn.

  5. Charakterystyka pomp próżniowych.

  6. Charakterystyka rynku pieniężnego i rynku kapitałowego.

  7. Charakterystyka urządzeń do składowania wyrobów.

  8. Charakterystyka urządzeń zabezpieczających przed dotknięciem ruchomych części układów napędowych maszyn.

  9. Dźwignia finansowa w produktach rynku kapitałowego.

  10. Funkcjonalności systemów CAD z zakresu PDM i PLM.

  11. Globalne i krajowe uwarunkowania rozwoju rynku maszyn rolniczych i leśnych.

  12. Globalny rynek maszyn rolniczych i leśnych.

  13. Innowacyjne technologie w inżynierii odwrotnej.

  14. Instalacja chłodnicza chłodni.

  15. Instytucje nadzoru na rynku finansowym.

  16. Jakość krzywych i powierzchni oraz narzędzia analizy ich ciągłości.

  17. Klasyfikacja napędów maszyn.

  18. Krajowi producenci maszyn rolniczych i leśnych.

  19. Krzywe i powierzchnie NURBS w modelowaniu 3D.

  20. Metody przestrzennej reprezentacji powierzchni.

  21. Modele barw i ich zastosowanie.

  22. Modelowanie 3D w oparciu o profile zamknięte i otwarte.

  23. Ograniczenia produkcji krajowych firm sprzętu rolniczego i leśnego o dużej wydajności.

  24. Omówić cykl roboczy pilarza (używającego pilarkę spalinową) w różnych metodach pozyskiwania drewna.

  25. Omówić metody pozyskiwania drewna.

  26. Omówić proces technologiczny odnawiania lasu po zrębach zupełnych.

  27. Omówić sposób oceny efektywności realizacji procesu pozyskiwania drewna.

  28. Omówić sposób określania szerokości i odległości pomiędzy szlakami technologicznymi.

  29. Omówić związek pomiędzy rodzajem rębni a sposobem odnawiania lasu.

  30. Podać różnice między technologiami produkcji zbóż i roślin okopowych.

  31. Podział i przeznaczenie systemów IT stosowanych w procesach produkcji.

  32. Porównać możliwości wykorzystania harwesterów i forwarderów do pozyskiwania drewna z użytków przedrębnych i rębnych.

  33. Prawa ekonomiczne na rynku maszyn rolniczych i leśnych.

  34. Produkty strukturyzowane.

  35. Rodzaje systemów wentylacyjnych stosowanych w przechowalniach.

  36. Rola GPW SA na rynku finansowym.

  37. Rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczeń przed przeciążeniem elementów roboczych maszyn rolniczych.

  38. Scharakteryzować sposoby przygotowywania gleby w różnych rodzajach odnawiania lasu.

  39. Scharakteryzować wpływ rodzaju i ilości pozyskiwanych sortymentów na wybór sposobu pozyskiwania drewna.

  40. Scharakteryzować wpływ wyboru rodzaju rębni na przebieg procesu pozyskiwania drewna.

  41. Siła nabywcza użytkowników sprzętu rolniczego i leśnego.

  42. System dystrybucji maszyn rolniczych i leśnych w Polsce.

  43. Technologie hybrydowe w systemach CAD – wektoryzacja rastrów.

  44. Wpływ programów pomocowych dla rolnictwa na rynek maszyn rolniczych.

  45. Wskazać różnice między czynnościami podstawowymi, specjalistycznymi i uzupełniającymi wchodzącymi w zakres technologii produkcji rolniczej.

  46. Zagadnienie Corporate Governance (ład korporacyjny) na GPW SA.

  47. Zastosowanie analiz MES w systemach CAD/CAE.

  48. Zjawiska rynkowe wpływające na popyt maszyn rolniczych i leśnych.

  49. Znaczenie ryzyka na rynku finansowym.

  50. Związki przyczynowo-skutkowe otoczenia rolnictwa a rynek maszyn rolniczych.

 • Zagadnienia na egzamin magisterski Pytania ogólne i kierunkowe

  Lista zagadnień na egzamin dyplomowy ZIP II st.

  Pytania ogólne

  1. Scharakteryzować strukturę i metody opracowywania Głównego Harmonogramu Produkcji oraz umiejscowienie GHP w strukturze planów przedsiębiorstwa.
  2. Scharakteryzować metodę programowania sieciowego, rodzaje sieci wykorzystywanych w programowaniu sieciowym.
  3. Omówić metody projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych i podać przykład zastosowania w sektorze pozyskania i przetwórstwa surowców biologicznych.
  4. Podać zasady określania śladu wodnego na dowolnym przykładzie produktu spożywczego.
  5. Podać zasady określania śladu węglowego na dowolnym przykładzie produktu spożywczego.
  6. Wyjaśnić istotę ekoefektywności inwestycji proekologicznej i przedstawić przykład obliczania tego wskaźnika.
  7. Wyjaśnić na czym polega ocena cyklu życia produktu i przedstawić przykłady tej oceny.
  8. Wyjaśnić istotę biogospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarki żywnościowej.
  9. Podać zasady i praktyczną potrzebę ekoprojektowania.
  10. Charakterystyka drążenia danych (Data Mining).
  11. Co to są generatory liczb losowych, rodzaje, przykłady.
  12. Na czym polega paradoks Simpsona i jak wpływa na jakość modeli regresji?
  13. Znaczenie norm w przemyśle i handlu.
  14. Jakie czynności należy wykonać w celu nadania znaku „CE”?
  15. Co obejmują badania bezpieczeństwa dostępu do stanowiska roboczego maszyny?
  16. Omówić typy norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową.
  17. Jak przeprowadzić ocenę ryzyka dla maszyny.
  18. Wpływ zmian klimatu na rolnictwo.
  19. Omówić wpływ produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze.
  20. Czym jest zarządzanie strategiczne i jaką rolę pełni strategia?
  21. Etapy zarządzania strategicznego.
  22. Istota analizy SWOT i jej zastosowanie.
  23. Sposoby oceny wartości sektora.
  24. Budowa elastycznego systemu produkcyjnego.
  25. Kryteria wyboru zautomatyzowanych elastycznych środków wytwórczych
  26. Omówić metodykę projektowania elastycznych systemów produkcyjnych.
  27. Co to jest model systemu, wykorzystanie modeli.
  28. Omów metodę modelowania systemowego.
  29. Redukcjonizm w poznawaniu systemów.
  30. Analiza makro-otoczenia i otoczenia konkurencyjnego.

   

 • Zagadnienia na egzamin magisterski Specjalność: Systemy informatyczne w produkcji

  Systemy informatyczne w produkcji

  1. Jaka jest różnica między obrazem analogowym i cyfrowym?
  2. Co to jest zdolność rozdzielcza układu optycznego i jakie jest kryterium jej określania?
  3. Scharakteryzuj trzy główne typy przekształceń obrazu cyfrowego i podaj przykłady tych przekształceń.
  4. Co to jest proces losowy, wymień metody służące do analizy procesów losowych.
  5. Co to jest symulacja, podać jej rodzaje.
  6. Omów metody Monte Carlo.
  7. Jakie zadania realizuje sterownik PLC?
  8. Jakimi językami programuje się sterowniki PLC?
  9. Wymień rodzaje modułów wykorzystywanych w sterownikach PLC.
  10. Jakie parametry techniczne różnicują jednostki centralne CPU sterowników PLC?
  11. Wymień podstawowe kryteria wyboru systemu HMI.
  12. Wymień podstawowe funkcjonalności systemu SCADA
  13. Omówić modele parametryczne i nieparametryczne.
  14. Wymienić metody estymacji.
  15. Omów strukturę przemysłowego systemu sterowania produkcją.
  16. Co to są sieci Kohonena.
  17. Na czym polega centralna procedura aglomeracyjna w analizie skupień i co jest jej reprezentacją graficzną?
  18. Podaj sposoby pozyskiwania informacji o przebiegu projektowanego procesu technologicznego.
  19. W jakim celu wykonuje się symulacje procesów technologicznych?
  20. Podaj przykłady wykorzystania symulacji w projektowaniu.
 • Zagadnienia na egzamin magisterski Specjalność: Zrównoważone systemy produkcyjne

  Zrównoważone systemy produkcyjne

  1. W jaki sposób w napędach hydraulicznych można regulować prędkość elementów wykonawczych maszyn.
  2. Przedstawić definicję sprzęgła i scharakteryzować elementy składowe wybranego.
  3. Wymienić czynniki wpływające na opór wewnętrzny ruchu pojazdów gąsienicowych.
  4. Definicja Ekosystemu.
  5. Kategorie usług ekosystemowych oraz przykłady dla tych kategorii.
  6. Czym jest agroekosystem, czym zajmuje się agroekologia?
  7. Cechy charakterystyczne produkcji roślinnej jako działalności gospodarczej.
  8. Priorytety modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej w kraju.
  9. Scharakteryzować na wybranym przykładzie kluczowe elementy infrastruktury terenowych biosystemów produkcyjnych.
  10. Omów zasadę działania i rodzaje błędów jakie eliminują systemy różnicowe DGPS
  11. W jaki sposób wyznaczany jest znormalizowany wskaźnik roślinności NVDI.
  12. Czym jest ocena cyklu życia – Life Cycle Assessment (LCA) i do czego jest wykorzystywana?
  13. Na co pozwala analiza przyczyn i skutków błędów FMEA?
  14. Wymień i omów metody termicznej i termochemicznej konwersji biomasy na energię użyteczną.
  15. Wymień i omów czynniki wpływające na trwałość aglomeratu z roślin na cele energetyczne.
  16. Rodzaje, właściwości oraz sposoby stosowania materiałów bazytowych w rolnictwie proekologicznym.
  17. Układanie pryzmy kompostowej w małym gospodarstwie ekologicznym.
  18. Wyposażenie i czynności pielęgnacyjne wybiegów dla drobiu w gospodarstwie ekologicznym.
  19. Proszę wyjaśnić, co to jest model O-R-S i czego on dotyczy?
  20. Jakie są kryteria ekologicznej oceny produktów, technologii i wyrobów wg Dyrektywy Unii Europejskiej?

   

 • Zagadnienia na egzamin magisterski Specjalność: Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego

  Inżynieria przetwórstwa rolno-spożywczego

  1. Aparatura do rozdzielania układów niejednorodnych ciecz /ciało stałe
  2. Aparatura do formowania i  nadawania kształtu produktom spożywczym
  3. Aparatura stosowana do zwiększania stężenia roztworów w przemyśle spożywczym.
  4. Cele i zastosowania liczb kryterialnych w inżynierii procesowej.
  5. Omówić właściwości cieplne, dyfuzyjne i reologiczne produktów spożywczych.
  6. Omówić istotę i cele procesu  rektyfikacji w przemyśle spożywczym.
  7. Kierunki wykorzystania wody w zakładach sektora rolno-spożywczego.
  8. Dokonać podziału i krótkiej charakterystyki kotłów parowych ze względu na obieg wodno-parowy.
  9. Istota wskaźników jednostkowego zużycia energii.
  10. Omów proces wymiany ciepła i masy.
  11. Scharakteryzować przykład systemu zawierającego podstawowe procesy w technologii żywności.
  12. Jakie elementy wpływają na usprawnienie systemów produkcji w przemyśle rolno-spożywczym. Omów jeden z przykładowych.
  13. Omów strukturę przemysłowego systemu sterowania produkcją.
  14. Wymień podstawowe funkcjonalności systemu SCADA.
  15. Wymień podstawowe kryteria wyboru systemu HMI.
  16. Chemiczne i biologiczne metody utrwalania żywności.
  17. Charakterystyka i przeznaczenie opakowań.
  18. Wyjaśnij pojęcie Rzeczywistość Rozszerzona (Augumented Reality) – podaj dowolny przykład zastosowania tej technologii w przemyśle, rolnictwie lub innej branży. 
  19. Wyjaśnij pojęcie MES (Manufacturing Execution System) – System Realizacji Produkcji. Jakie funkcje pełnią systemy MES w produkcji przemysłowej? 
  20. Czym są znaczniki RFID (Radio-Frequency IDentyfication) i jakie może być ich zastosowanie? Podaj trzy przykłady z dowolnej branży.